Cam 2: Astudio Eich Tref

Getting Started_Teal.jpg

Rydych wedi rhoi eich Tîm Tref yn ei le.  Nawr mae’n bryd i chi gael mwy o wybodaeth am eich tref.  Beth yw hanes eich tref?  Beth sy'n gwneud eich tref yn unigryw?      Pam mae'n edrych ac yn teimlo fel ag y mae?

View this page in English

 

Yn y cam hwn, byddwch yn:

  • Dod i ddeall natur ffisegol eich tref
  • Gwerthuso a disgrifio eich tref
  • Casglu tystiolaeth i hysbysu eich penderfyniadau a chefnogi eich cynigion
  • Parhau i ennill cefnogaeth gan y gymuned

Dylai'r astudiaeth gael ei chyflawni gan eich Tîm Tref a'i ymgynghorwyr, ond cofiwch wneud defnydd o'r cyfoeth o wybodaeth a phrofiad sy'n bodoli yn barod yn eich cymuned.

Bydd Llunio Fy Nhref yn eich helpu i astudio tair agwedd ar yr amgylchedd adeiledig:

  • Tirwedd: sut mae eich tref yn eistedd yn ei hamgylchoedd
  • Treflun: cymeriad eich tref a'i hadeiladau
  • Strydlun: y bylchau rhwng adeiladau

Offer a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

  • Mapiau – Cedwch fapiau ar wahanol raddfeydd i gwmpasu'r dref, y dirwedd ehangach ac ardal benodol eich astudiaeth.
  • Camera – Tynnwch luniau golygfeydd, manylion, bylchau a deunyddiau diddorol gyda chamera digidol.  Gallwch ddefnyddio eich lluniau i enghreifftio eich casgliadau.
  • Llyfr braslunio – Rhowch gynnig ar dynnu llun rhai o'r pethau a astudiwch.  Bydd yn eich helpu i ddod i adnabod eich tref yn well.

 

Am fwy o wybodaeth...

Mae Llunio Fy Nhref yn canolbwyntio ar yr amgylchedd adeiledig – yr adeiladau yn eich tref a'r bylchau rhyngddynt ac o'u cwmpas.  Fodd bynnag, mae pecynnau cymorth am ddim eraill ar gael y gellid eu defnyddio ar y cyd â hwn i astudio gwahanol agweddau ar eich tref:

Placecheck – Mae Placecheck yn cynnig ffordd o astudio agweddau ar le yn cynnwys cymeriad, hygyrchedd, diogelwch a chynaliadwyedd

Knowing Your Place – canllaw gan English Heritage i ddeall treftadaeth fel rhan o gynllun a arweinir gan y gymuned

Pecyn Cymorth Mapping Local Food Webs – Pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar ddeall o ble mae bwyd yn dod, pwy sy'n ei gyflenwi, ble y'i gwerthir a phwy sy'n ei fwyta

Action for Market Towns: Market Town Benchmarking – Pecyn cymorth sy'n adnabyddus yn genedlaethol gyda 12 dangosydd allweddol, yn cynnwys hyder manwerthu, nifer yr ymwelwyr, hyder busnes, arolygon defnyddwyr canol tref a tharddiad siopwyr. Cymherir eich arolwg â chronfa ddata trefi'r ATM, fel y gellir gwneud cymariaethau syml rhwng trefi

Plan LoCaL: Planning for Low Carbon Living – Set o adnoddau yw PlanLoCaL sy'n cynnwys ffilmiau, pecyn adnoddau a gwefan i gefnogi cymunedau a grwpiau sy'n 'cynllunio ar gyfer byw bywyd carbon isel'

Association of Town Centre Management: First Impressions Exercise – Mae'r Ymarfer Argraffiadau Cyntaf yn darparu mecanwaith syml a rhad ar gyfer cael adborth a mewnwelediadau gwerthfawr o ffynhonnell ddiduedd heb ddiddordeb personol lleol.  Mae'n erfyn syml sy'n rhoi adborth i gymuned gan ymwelwyr "am y tro cyntaf" trwy baru lleoliadau sy'n fodlon ymweld â'i gilydd

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Astudiaeth Ymdeimlad o Le'r Wyddgrug

Yr Wyddgrug yw'r dref Cittaslow gyntaf yng Nghymru, sef mudiad rhyngwladol i wella ansawdd bywyd mewn trefi bychain, a ddeilliodd o'r mudiad Bwyd Araf.

 

Dechreuwch astudio... Tirlun