Cam 4: Gwneud Cynllun ar gyfer eich Lle

Making a plan.jpg

Nawr mae'n amser mynd ati i gynllunio!  Dylai eich Tîm Tref ddechrau llunio Cynllun Lle, a chynhyrchu a chyflwyno syniadau i wella eich tref.

View this page in English

 

Yn y cam hwn, byddwch yn:

 • Nodi'r materion y mae angen mynd i'r afael â nhw
 • Datblygu gweledigaeth
 • Datblygu amcanion a phrosiectau
 • Paratoi Cynllun Lle

Bydd gan Gynghorau Trefi, Awdurdodau Lleol a busnesau lleol gyllid cyfyngedig i roi newidiadau ar waith.  Bydd gweledigaeth a chynllun cymuned a gyflwynir yn dda yn golygu y bydd cynigion cyllid yn fwy tebygol o lwyddo, ond dylech geisio cynnwys prosiectau o amrywiol raddfeydd yn eich Cynllun Lle.  Bydd hyn yn caniatáu i adfywio ddigwydd fesul tipyn, wrth i gyllid ddod ar gael, gan gadw'r momentwm a'r brwdfrydedd a gynhyrchwyd gennych eisoes yn fyw.  Os yw eich Cynllun Lle yn dibynnu ar godi pot mawr o arian, efallai byddwch yn cael eich siomi.  Gallwch gynnwys prosiectau ar raddfa 'Eich Gwaith Eich Hun, fel ailbeintio meinciau, neu brosiectau mawr trawsffurfiol, sydd angen arian ychwanegol.  Meddyliwch am ffyrdd arloesol o wneud newid, fel defnyddio siopau gwag dros dro, gwasanaethau a redir gan y gymuned a newidiadau dros dro i fannau cyhoeddus, strydoedd a sgwariau.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Lanhau Blynyddol Yr Wyddgrug

Nid oes angen llawer o arian ar bob prosiect er mwyn iddynt wneud gwahaniaeth mawr.  Weithiau mae newidiadau bach yr un mor effeithiol, fel y dengys Glanhau Blynyddol Yr Wyddgrug. Crëwyd y prosiect yn 2009 o ganlyniad i ddymuniad cymuned i wella'i hamgylchedd ffisegol.

 

Paratoi Cynllun Lle

“Rhaid i gymdogaeth fod yn agored i newid, yn athraidd i bobl, syniadau, adeiladau a diwydiannau newydd a chyflyrau hinsawdd newydd, os yw am fod yn wydn.” [1]

Nod y Cynllun Lle yw:

 • Adrodd ar gasgliadau eich astudiaeth tref
 • Darparu gweledigaeth tymor hir, seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer dyfodol eich tref
 • Darparu fframwaith ar gyfer cyflwyno hwn
 • Cefnogi ymgynghoriad cymunedol a cheisiadau cyllid ychwanegol

Bydd cynllun da yn:

 • Strategol
 • Tymor hir – o leiaf 10 mlynedd, ond yn fwy tebygol o fod yn 20 neu 25 mlynedd
 • Yn ddigon cadarn a phenderfynol i fod yn gyraeddadwy
 • Yn ddigon hyblyg i addasu i gyfleoedd
 • Yn dryloyw ac yn agored

 

 

Ymgynghori a Chyfeirio at Bolisi Cynllunio

Mae'n bwysig bod eich Cynllun Lle yn ffitio o fewn terfynau fframwaith eich polisïau cynllunio lleol.  Yng Nghymru, mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am greu Cynllun Datblygu Lleol. Mae hwn yn disgrifio strategaeth gyffredinol ar gyfer ardal, maint a math y datblygiad a ddisgwylir, y mathau a'r graddfeydd o ddatblygiad a gefnogir, a pholisïau amgylcheddol a chymdeithasol.   Bydd datblygu cysylltiad â'r timau cynllunio ac adfywio lleol yn eich Cyngor yn fuddiol i'r ddwy ochr.

Bydd adroddiad Comisiwn Dylunio Cymru, Dylunio Da a Phroses y Cynllun Datblygu Lleolyn eich helpu i ddeall y Cynllun Datblygu Lleol.

Efallai y gwelwch for eich cymuned benodol yn cael ychydig neu ddim sylw yn y Cynllun Datblygu Lleol, neu efallai nad yw'n mynd i'r afael â'r pethau sy'n bwysig i bobl yn eich tref.  Os felly, gall Cynllun Lle helpu i hysbysu strategaeth yr Awdurdod Lleol ar gyfer eich tref a gallai gael ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol os ydych yn cydweithio â nhw.  Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn rhoi arweiniad manwl ar gyfer maes penodol neu bwnc penodol, er enghraifft, dylunio, mannau agored, uwchgynlluniau neu ddatblygu preswyl.

Wrth baratoi eu polisi cynllunio, efallai bydd eich Awdurdod Lleol wedi cynnal neu gomisiynu astudiaethau o strydoedd mawr, symudiadau trafnidiaeth, mannau gwyrdd, siopau gwag ac Ardaloedd Cadwraeth.  Gall y rhain ddarparu gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol ar gyfer eich Cynllun Lle.

Rhestr wirio:

 • Ymgynghorwch ag Adran Gynllunio eich Awdurdod Lleol eto
 • Casglwch wybodaeth strategaeth o'r Cynllun Datblygu Lleol
 • Casglwch astudiaethau, adroddiadau neu ddadansoddiadau a gynhaliwyd yn eich tref

 

Creu Cysylltiadau gydag Eraill

Mae datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid strategol yn hanfodol er mwyn i gynllun a arweinir gan y gymuned lwyddo.  Datblygwch gysylltiadau newydd a chynnal rhai presennol gyda grwpiau cymunedol a phartneriaid i sicrhau bod y cyhoedd yn cael ei ddiweddaru ar ddigwyddiadau a datblygiad, a bod eu llais yn cael ei glywed yn y prosesau gwneud penderfyniadau.

Ymchwiliwch i gysylltiadau gyda threfi bychain eraill ar draws Cymru, y DU a thu hwnt.  Gall trafod y materion y mae eich tref yn eu hwynebu gydag eraill fod yn fuddiol.  Beth am symbylu eich Tîm Tref trwy drefnu ymweliad astudio â thref sydd wedi cynnal prosiectau tebyg?

Am fwy o wybodaeth:

Action for Market Towns – mae gan adran aelodau'n unig AMT gysylltiadau â threfi ar draws y DU a phrosiectau enghreifftiol

 

Pa Fath o Gynllun Lle Ddylech Chi Ei Gael?

Er mwyn i'ch Cynllun Lle gael ei ddarllen yn helaeth, dylai fod yn gryno, yn glir ac yn cynnwys lluniau.  Dylech fedru ychwanegu ato neu ei ddiwygio wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen, a dylai fod ar gael yn gyffredinol mewn gwahanol fformatau.  Gallai gynnwys yr adrannau canlynol:

Cefndir

 • Pwy ysgrifennodd y Cynllun Lle, pryd wnaethon nhw ei ysgrifennu a phwy sy'n berchen arno?
 • Gwybodaeth am eich Tîm Tref
 • I bwy ac i beth mae'r Cynllun Lle, a sut dylid ei ddefnyddio?
 • Nodau ac amcanion y Cynllun Lle

Eich Tref

 • Disgrifiad o'ch tref a'i hamgylchoedd (cyfeiriwch nôl at eich astudiaethau)
 • Nodweddion y dref (cyfeiriwch nôl at eich astudiaethau)
 • Cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythion
 • Adrodd ar unrhyw feincnodi a wnaed
 • Crynodeb o'ch casgliadau

Eich Gweledigaeth

 • Eich datganiad o weledigaeth
 • Sut cafodd eich gweledigaeth ei datblygu
 • Sut mae'n ymateb i'ch casgliadau

Fframwaith

 • Disgrifiad o'r themâu, ymagweddau a'r gweithredoedd
 • Disgrifiad o'r amcanion
 • Deilliannau bwriadedig, graddfeydd amser, cost amcangyfrifedig

Sicrhau llwyddiant

 • Ewch i'r afael ag unrhyw ffactorau a all fygwth cyflenwi
 • Sut caiff llwyddiant y cynllun ei fesur

 

Am fwy o wybodaeth:

Action for Market Towns: Town Action Planning

Town and Country Planning Association: Your Place Your Plan

 

Nodi Materion i Fynd i'r Afael â Nhw

Erbyn hyn dylai fod syniad da gennych o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythion eich tref.  Y rhain yw'r ffactorau a fydd yn cael eu hastudio drwy gydol eich Cynllun Lle.  Defnyddiwch eich Dadansoddiad SWOT i greu rhestr o'r:

 • Pethau cadarnhaol mae pobl yn eu gwerthfawrogi ac y dylid eu cadw neu eu gwella
 • Pethau nad yw pobl yn hoff ohonynt ac sydd angen eu gwella
 • Pethau nad oes gan eich tref ac a fyddai'n fuddiol iddi

 

Eich Gweledigaeth

Bydd eich gweledigaeth yn ddatganiad trosfwaol o'r cyfeiriad ar gyfer eich tref dros gyfnod y Cynllun Lle.  Dylai fod yn gryno, gan grynhoi nodweddion allweddol y Cynllun Lle, a dylai fod yn seiliedig ar y dystiolaeth a'r barnau a gasgloch yn barod.  Os caiff eich gweledigaeth ei hysbysu gan farnau pobl y dref a'r dystiolaeth a gasgloch, mae'n fwy tebygol o ddylanwadu ar yr Awdurdod Lleol ac aelodau'r Cyngor.  Ar sail eich gweledigaeth, caiff amcanion, nodau a deilliannau eich Cynllun Lle eu datblygu.

Enghreifftiau o ddatganiadau gweledigaeth yn dod o gynlluniau a arweinir gan y gymuned:

“Manteisio ar allu ei phobl i wella economi Dewsbury fel tref farchnad lewyrchus.” [2]

“Creu canolfan rhyngwladol llewyrchus sy'n manteisio ar ei botensial a'i sefyllfa strategol.” [3]

“Erbyn y flwyddyn 2025, bydd Yr Wyddgrug yn ysgogwr economaidd ar gyfer Gogledd-Ddwyrain Cymru ac yn gyrchfan 'rhaid gweld' ar gyfer ymwelwyr i'r rhanbarth.  Bydd y gymuned leol, eu teuluoedd, eu ffrindiau a thwristiaid yn gallu mwynhau'r buddion a gynigir gan dreftadaeth y dref a'i hasedau naturiol ac economaidd.  Ategir y rhain gan y profiad siopa a gynigir gan yr amrywiaeth o fusnesau manwerthu, twristiaeth a phroffesiynol llwyddiannus sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid gan greu cyfoeth a chyfleoedd gwaith newydd.” [4]

 

Datblygu Fframwaith

Unwaith y byddwch wedi diffinio eich gweledigaeth, bydd angen i chi lunio amcanion sy'n fwy penodol ac amlinellu sut caiff y weledigaeth ei gwireddu. Bydd y fframwaith yn rhan o'ch Cynllun Lle, a chaiff ei ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth i'r bobl leol a'r Awdurdodau Lleol, i flaenoriaethu prosiectau, denu cyllid, ac egluro'r gweithdrefnau monitro.

Dylai'r fframwaith egluro:

 • Beth fydd y Tîm Tref, yr Awdurdod Lleol a'r ymgynghorwyr yn ei wneud i wireddu'r weledigaeth
 • Pa weithredoedd neu dasgau y mae angen eu cyflawni i wireddu'r weledigaeth
 • Yr allbynnau a'r effaith a gaiff y rhain ar y dref
 • Ffyrdd o gyflawni'r allbynnau, yn cynnwys faint gallent gostio a pha mor hir gallent gymryd
 • Ble gellir cael hyd i gyllid i hwyluso'r gweithredoedd
 • Unrhyw risgiau a allai atal y gweithredoedd rhag cael eu cyflawni, a sut gellir goresgyn y rhain
 • Sut fydd llwyddiant yn cael ei fesur

Dylai eich Tîm Tref benderfynu pa feysydd mae angen i chi eu targedu er mwyn gwireddu eich gweledigaeth.  Dylech gynhyrchu ac adolygu syniadau ar gyfer prosiectau, gan feddwl am dargedau ar unwaith, tymor byr a thymor hir. Rhowch ystyriaeth i'r mentrau a'r prosiectau sy'n bodoli eisoes yn y dref a meddyliwch am sut gall y cynllun ategu'r rhain.

Mae'n debyg y bydd gennych nifer o dargedau, a rhai ohonynt yn haws eu cyflawni nag eraill.  Dylid graddio pob un o'r gweithredoedd sy'n ofynnol er mwyn cyflawni eich targedau yn nhrefn eu pwysigrwydd, y gefnogaeth gan bobl leol, a'r adnoddau a'r amser sydd eu hangen i'w cyflawni. Cofiwch y bydd ‘enillion cynnar’ bychain yn dangos i'r bobl leol bod eich Cynllun Lle yn cael effaith ar eu tref.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Ruthun Tref Farchnad y Dyfodol: Newid Bach, Gwahaniaeth Mawr

“Mae Rhuthun yn dref fechan gyda photensial mawr.  Mae'r dref yn ymfalchïo yn ei hanes, ei threftadaeth a'i thirwedd.  Ei nod yw dod yn dref farchnad gynaliadwy, greadigol a chysylltiedig, gydag amgylchedd adeiledig a naturiol o ansawdd uchel.”

 

Prosiectau

“Gwelir gwir effaith dylunio yn yr amgylchedd adeiledig nid yn unig trwy brosiectau mawrion, ond trwy ddylunio lleoedd ac adeiladau bob dydd.” [5]

Wrth i syniadau ddatblygu'n brosiectau, bydd angen i chi feddwl am eu dichonoldeb a'u hyfywedd, a sicrhau eu bod yn ategu eich gweledigaeth.  Efallai bydd angen i chi edrych ar gynlluniau busnes, ffynonellau cyllid, allbynnau disgwyliedig, cyfrifoldebau a'r raddfa amser ar gyfer cwblhau; ac efallai bydd angen cyfraniad gan ymgynghorwyr arbenigol sydd â phrofiad mewn datblygu prosiectau gyda phobl leol.  Cofiwch barhau i gydweithredu gyda'ch Awdurdodau Lleol, grwpiau busnes a chyrff eraill.

Mae'r Market Town Healthcheck [6] yn argymell y dechneg ‘SMART’ i sicrhau bod gweithredoedd yn cael ystyriaeth lawn a'u bod yn gyraeddadwy:

S – specific  (penodol)

M – measurable  (mesuradwy)

A – achievable  (cyraeddadwy)

R – realistic  (realistig)

T – timescale  (graddfa amser)

 

Annog dylunio da

“Rhaid mai'r canlyniad pwysicaf o ran gweithdrefnau cynllunio yw bod gan y cyhoedd gariad positif tuag at strydoedd, trefi a dinasoedd a'u bod yn eu canfod fel pethau hardd.” [7]

Mae Polisi Cynllunio Cymru Llywodraeth Cymru, Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio, yn amlygu pwysigrwydd dylunio da:

“2.2     ...  ymrwymo’n gadarn i sicrhau dylunio da yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol sy'n addas i’w bwrpas, a’i fod yn gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn hybu datblygu economaidd a chynhwysiant cymdeithasol ar bob lefel...

2.6       Ni ddylai dylunio sy’n amhriodol yn ei gyd-destun, neu nad yw’n manteisio ar gyfleoedd i wella cymeriad, ansawdd a swyddogaeth ardal, gael ei dderbyn oherwydd bydd yn cael effaith niweidiol ar ardal.

3.5       Dylai’r gyfundrefn Gynllunio fod yn rhagweithiol yn codi safonau dylunio ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion dylunio ymysg y cyhoedd yn gyffredinol a’r sector preifat.”

Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn gorff cyhoeddus cenedlaethol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i eiriol dros ddylunio da yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru.  Mae'r Comisiwn yn gweithio ledled Cymru, gan helpu i'w gwneud yn lle gwell drwy flaenoriaethu ansawdd dylunio adeiladau, lleoedd a thir y cyhoedd.  Mae'r Comisiwn yn darparu seminarau a gweithdai i aelodau o'r cyhoedd, grwpiau a chymdeithasau; gwasanaeth Adolygu Dylunio cenedlaethol arbenigol ar gyfer cynigion datblygu; a hyfforddiant i Awdurdodau Lleol ac eraill sy'n ymwneud â chynllunio neu gomisiynu cynigion datblygu.  Gallai rhai o'r cyhoeddiadau sydd ar gael gan y Comisiwn fod yn ddefnyddiol i'ch Tîm Tref yn cynnwys Does Unman yn Debyg i Gartref, llyfryn a anelir at symleiddio jargon a helpu pobl i ddeall cynllunio a dylunio da ar gyfer cartrefi a chymdogaethau.  Ewch i'w gwefan i weld cyhoeddiadau eraill.

Mae paratoi eich Cynllun Lle yn rhoi cyfle i annog dylunio o safon uchel yn eich tref.  Bydd eich gwerthusiad o'ch tref wedi asesu'r hyn sy'n gwneud cymeriad eich tref yn unigryw a dylai datblygiadau newydd gael eu dylunio i wella hyn.  Dylid annog defnyddio deunyddiau lleol.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan... Pidgin Perfect, Girl Walk // All Day: Temporary Cinema Event, Glasgow

Bydd Pidgin Perfect yn cyflawni cyfres o brosiectau byw dros dro i ennyn diddordeb y cyhoedd mewn lleoedd gwag dros dro mewn ymdrech i'w hannog i feddwl yn wahanol am sut gellid defnyddio'r lleoedd gwag hyn yn y dyfodol.

 

Am fwy o wybodaeth…

Mae canllaw defnyddiol ar gyfer asesu effaith prosiect wedi ei gynhyrchu gan Ganolfan Adfywio Cymru (CREW)

Art in the Open: Ysbrydoli ymagweddau creadigol at ganol trefi – pecyn cymorth i gefnogi datblygiad prosiectau celf mewn trefi

Public Art Online – Adnodd gyda chanllawiau ar gomisiynu celfyddyd gyhoeddus ac astudiaethau achos

 

Ffynonellau cyllid

Y man cyntaf i ddechrau chwilio am gyllid yw eich Cyngor Tref a'ch Awdurdod Lleol a allai ddarparu cyllid neu eich cyfeirio at gyrff a mudiadau lleol a all gefnogi eich prosiectau.

Gellid ceisio cyllid o amrywiaeth eang o ymddiriedolaethau, sefydliadau ac arianwyr sy'n derbyn ceisiadau grant.  Mae'r Loteri Genedlaethol yn ffynhonnell bwysig o gyllid ar gyfer prosiectau unigol a mudiadau a arweinir gan y gymuned.

Gallech hefyd feddwl am godi arian drwy ‘gyrchu torfol’.  Mae gwefannau fel Spacehive yn caniatáu i aelodau o'r cyhoedd addo rhoddi arian ar gyfer brosiectau yr hoffent eu gweld yn cael eu hadeiladu.

Cliciwch yma am restr o ffynonellau cyllid.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan...  Ganolfan Gymunedol Glyncoch

Roedd hen gymuned fwyngloddio Glyncoch wedi treulio saith mlynedd yn ceisio codi £792,000 i adeiladu canolfan gymunedol newydd gydag ychydig iawn o lwyddiant.  Gan fod ei cheisiadau grant yn dod i ben, defnyddiodd y trigolion Spacehive i hybu eu hymdrechion i godi arian yn y gymuned trwy ddigwyddiadau noddedig, codi arian yn y strydoedd ac addewidion unigol.

 

Defnydd yn y cyfamser

“Mae unedau gweigion yn dod yn etifeddiaeth hunangyflawnol – mwyaf oll o unedau gwag sy'n bodoli, lleiaf cynaliadwy yw'r unedau eraill a lleiaf oll o ddarpar denantiaid masnachol gaiff eu denu i ardal. Gall defnydd yn y cyfamser oresgyn y broses hon, trwy roi defnydd gweithredol i unedau a thrwy hynny, denu mwy o bobl i'r ardal.” [8]

Un dull o brofi a chyflwyno newid yn y tymor byr yw defnydd dros dro neu yn y cyfamser.  Mae defnydd yn y cyfamser yn ymagwedd sydd wedi bod o fudd i'r siopau a'r lleoedd gwag a achoswyd gan y dirwasgiad. Cafodd ei gyflwyno i bolisi'r Llywodraeth yn 2009, a'i rymuso gan Adolygiad Portas a argymhellodd ailddefnyddio dychmygus o ran pob lle gwag drwy hawl i brynu gan y gymuned, defnydd yn y cyfamser a “Hawl i Geisio gan y Gymuned”.

Yn y tymor byr, gellir defnyddio lleoedd gwag i gynnal digwyddiadau ymgysylltu cymunedol. Mae unedau siop gwag a leolir ar y stryd fawr yn gwarantu nifer uchel o ymwelwyr o groestoriad eang o'r gymuned.  Yn y tymor hirach, gellir rhoi cynigion sy'n ymgodi o'ch gweledigaeth ar brawf drwy ddefnyddio ymyriadau dros dro i asesu eu hyfywedd a'u budd i'r gymuned.  Bwriwch olwg ar y prosiect Meanwhile.    www.meanwhile.org.uk

 

Am fwy o wybodaeth….

Mae Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) wedi cynhyrchu adolygiad o arfer gorau rhyngwladol o ran defnydd yn y cyfamser

Meanwhile Project

Land in Limbo – Canllaw a ddatblygwyd gan CABE i wneud y defnydd gorau o safleoedd trefol gwag

Spare Place – Mae Spare Place yn gydweithrediad rhwng y Rhwydwaith Siopau Gwag ac Open Sussex i baru pobl â lleoedd gwag lleol

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Fenter Siopau Gwag Caergybi

Bu Partneriaeth Plas Cybi, mudiad adfywio sy'n perthyn i'r gymuned, mewn cysylltiad â pherchnogion siopau gwag er mwyn trafod cyfnodau rhent am ddim ar gyfer siopau gwag.  Y nod oedd rhoi datrysiadau cyflym ar waith mewn unedau gwag, yn fewnol ac yn allanol, a gweithio ar y cyd â'r Cyngor Sir a'r Asiantaeth Fenter i ddenu entrepreneuriaid i ganol y dref.

 

Mesur llwyddiant

Bydd angen i'ch Tîm Tref adolygu eich Cynllun Lle bob hyn a hyn i sicrhau bod eich amcanion yn cael eu cyflawni a'ch bod yn dal i ganolbwyntio ar eich gweledigaeth.

Meddyliwch am:

 • Allbynnau pob gweithred
 • P'un ai fod y gweithredoedd yn cael eu cwblhau ar amser
 • P'un ai fod nod strategol y weledigaeth yn cael ei gyflawni
 • Effaith y gweithredoedd ar y dref ehangach
 • P'un ai fod unrhyw weithgareddau, buddion neu brosiectau ychwanegol heb eu cynllunio wedi ymgodi o bob gweithred
 • P'un ai fod y weithred wedi cael effaith gadarnhaol

Mae dulliau anffurfiol o gasglu adborth yn cynnwys sesiynau ymgynghori cymuned, holiaduron, ac ystadegau cyn ac ar ôl. Gellid defnyddio systemau wedi'u ffurfioli o feincnodi prosiectau, ac os yw'r Awdurdodau Lleol ynghlwm, dylai system gadarn ar gyfer mesur llwyddiant fod ar gael.  Mae dulliau eraill o asesu llwyddiant eich Cynllun Lle yn cynnwys cymharu â threfi eraill yn lleol neu'n genedlaethol, sefydlu rhwydwaith o Dimau Tref i rannu storïau llwyddiant, neu gyflwyno prosiectau ar gyfer gwobrau.

Mae canllaw defnyddiol i fonitro a gwerthuso wedi cael ei gynhyrchu gan Ganolfan Adfywio Cymru (CREW)

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Siop y Bobl Llanmadog

Sefydlwyd Siop Gymuned Llanmadog yn 2007, fel ymateb gan gymuned fechan ar benrhyn Gŵyr i gau ei siop ddiwethaf ddeng mlynedd yn ôl.  Sefydlodd y gymuned gwmni cydweithredol dielw i redeg y siop leol, gan ddarparu amrywiaeth eang o nwyddau ffres, bwydydd, nwyddau oer ac wedi rhewi, siop drwyddedig, swyddfa'r post a siop fara.

 

 

Llunio Tref Llawen! Rhowch wybod i ni beth fyddwch yn ei wneud!

 

 

[1] Bauman Lyons, Distinctive Futures p14

[2] Bauman Lyons Architects, ‘Dewsbury Strategic Development Framework’ p29

[3] Holyhead Forward Strategy

[4] Heritage Initiatives, Mold: Sense of Place Feasibility Study pxi

[5] Peter Bishop, ‘The Bishop Review: The Future of Design in the Built Environment’ p7

[6] http://www.setowns.org.uk/?page=HealthcheckHandbookandWorksheets

[7] Maritz Vandenburg, quoted in The Bishop Review

[8] Prof Dave Adamson, quoted in 'International expert shows how meanwhile uses can help to regenerate towns and cities'