Cam 3: Cymharu Eich Tref

About_Coloured.jpg

Erbyn hyn bydd gennych lawer o ddata am eich tref a'i hamgylchedd adeiledig, ond beth mae'n ei olygu a sut mae eich tref yn cymharu ag eraill?

View this page in English

 

Yn y cam hwn, byddwch yn:

 • Dadansoddi'r casgliadau o'ch astudiaeth tref
 • Cymharu eich tref ag eraill
 • Meddwl am beth sy'n gwneud eich tref yn unigryw

 

Dadansoddiad Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT)

Ffordd syml o hel y wybodaeth a gasgloch at ei gilydd a gwneud synnwyr ohoni yw gwneud dadansoddiad SWOT.  Mae hwn yn ddull hawdd o werthuso eich tref dan bedwar pennawd:

 • Cryfderau: nodweddion eich tref sy'n llwyddiannus ac sy'n ei gosod ar wahân i eraill
 • Gwendidau: pethau nad ydynt yn llwyddiannus neu sy'n rhoi eich tref dan anfantais
 • Cyfleoedd: meysydd ble mae posibilrwydd o newid neu ffactorau allanol sy'n cynnig cyfle i wneud gwelliannau
 • Bygythion: Amodau sy'n niweidiol i lwyddiant neu gymeriad eich tref neu a allai niweidio'r tebygolrwydd y gallai wella

Yn y cam nesaf, bydd eich Dadansoddiad SWOT yn eich helpu i ddatblygu Cynllun Lle ar gyfer eich tref.  Meddyliwch am y cwestiynau hyn:

 • Sut gallwn ni adeiladu ar ein cryfderau?
 • Sut gallwn ni wella ein meysydd gwan?
 • Sut gallwn ni fanteisio ar gyfleoedd?
 • Sut gallwn ni atal pob bygythiad?

Dylai'r dadansoddiad SWOT gael ei gynnal gan eich Tîm Tref neu grŵp o bobl yn hytrach nag un unigolyn.  Bydd hyn yn sicrhau bod llawer o safbwyntiau'n cael eu casglu, a bod ymatebion creadigol yn cael eu datblygu i bob un.

 

Am fwy o wybodaeth…

Meincnodi cenedlaethol:

Mae meincnodi'n cynnig ffordd o raddio tref yn erbyn rhai eraill o wahanol rannau o'r wlad, gan asesu'r elfennau tebyg a gwahanol.  Mae'n ffordd o fesur llwyddiant cynllun tref.  Mae nifer o gynlluniau meincnodi adnabyddus ar gael ar gyfer trefi bychain:

Action for Market Towns (AMT) - Market Town Benchmarking – Pecyn cymorth sy'n adnabyddus yn genedlaethol gyda 12 dangosydd allweddol, yn cynnwys hyder manwerthu, nifer yr ymwelwyr, hyder busnes, arolygon defnyddwyr canol tref a tharddiad siopwyr. Cymherir eich arolwg â chronfa ddata trefi'r ATM, fel y gellir gwneud cymariaethau syml rhwng trefi.

 

Nodweddion Unigryw

“Cydnabyddir mai priodoledd a gaiff ei llunio o fewn nodweddion unigryw lleol yw nodweddion unigryw â thema, ond sy'n dod yn elfen drechol o'r hunaniaeth leol.” [1]

Beth sy'n gwneud eich tref yn unigryw?  A yw eich tref yn enwog am unrhyw beth?  Mae nodweddion unigryw yn deillio o'r un priodoledd hwnnw sy'n sefyll allan uwchben holl briodoleddau eraill tref, gan roi ei hunaniaeth iddi.  Yn aml nid oes bwriad i greu brand neu thema ar gyfer tref, ond gall un ddod i'r amlwg gydag amser.  Mae rhai strategaethau nodweddion unigryw llwyddiannus wedi ymgodi o amgylchedd ffisegol tref, fel Y Gelli Gandryll a Machynlleth sydd wedi bod yn llwyddiannus, yn rhannol, o ganlyniad i'w lleoliad.

Gall nodweddion unigryw â thema ymestyn y tu hwnt i ffiniau tref at y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, gan greu grym gyriadol ar gyfer gweledigaeth sy'n uno'r gymuned ac sy'n darparu buddion economaidd.  Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, mae angen ymroddiad, amser a chefnogaeth.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Y Gelli Gandryll: Y Dref Lyfrau

Mae gan Ŵyl Lenyddol Y Gelli Gandryll enw rhyngwladol ac mae'n denu siaradwyr ac ymwelwyr o bob cwr o'r byd.  Denodd yr ŵyl dros 200,000 o fynychwyr yn 2010 ac ar hyd y flwyddyn mae'r dref a'r ŵyl yn denu hanner miliwn o ymwelwyr.

 

Ceisiwch ysbrydoliaeth gan ...  Fachynlleth: Canolfan ar gyfer cynaliadwyedd

Ym 1973 sefydlwyd Canolfan y Dechnoleg Amgen (CDA) y tu allan i Fachynlleth.  Tyfodd hwn o fod yn gymuned ‘werdd’ i ganolfan ar gyfer arddangos ymchwil ecogyfeillgar, datblygu cynaliadwy, diogelu'r amgylchedd a chynhwysiant cymdeithasol, bellach mae'r safle'n croesawu tua 65,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

 

Rhestr wirio:

 • A oes gan eich tref hunaniaeth unigryw neu thema?
 • A oes gan eich tref gryfder sy'n ei gosod ar wahân i leoedd eraill?
 • A oes gan eich tref frandio cryf?
 • A gaiff eich tref ei hyrwyddo drwy'r rhyngrwyd, print neu'r cyfryngau cymdeithasol?  Gwnewch chwiliad ar y rhyngrwyd – Beth sy'n dod i'r golwg?

Am fwy o wybodaeth:

Yorkshire Forward, Distinctive Futures

Prosiect BRAND - prosiect IVA Rhyngranbarthol a ariennir gan Gymru-Iwerddon i ddatblygu proses a arweinir gan y gymuned o frandio lle


Dechreuwch Wneud Cynllun ar gyfer eich Lle

 

 

[1] Yorkshire Forward, ‘Distinctive Futures’ p14