Ynghylch Llunio Fy Nhref

About_Coloured.jpg

Croeso i Llunio Fy Nhref.  Bydd y pecyn cymorth ymarferol hwn yn eich ysbrydoli i chwarae rhan yn llunio'r lleoedd sy'n bwysig i chi.  Bydd yn rhoi'r offer a'r syniadau i chi i newid a gwella eich tref, pentref neu fan cyhoeddus yng Nghymru.

View this page in English

 

Beth yw Llunio Fy Nhref?

Pecyn cymorth ar-lein yw Llunio Fy Nhref i unrhyw un sy'n dymuno ymchwilio i ansawdd eu lle, tref, pentref neu gymdogaeth cyn buddsoddi amser ac arian yn ei gwella.

Mae'n ganllaw ‘sut mae gwneud’ sy'n rhoi'r offer i chi ar gyfer astudio eich lle, penderfynu beth sy'n ei wneud yn unigryw a chynllunio ar gyfer ei ddyfodol.

 • Dewch at eich gilydd!  Ymunwch â phobl yn eich cymuned a sefydlwch Dîm Tref.
 • Archwiliwch!  Ymchwiliwch i ansawdd eich lle, tref, pentref neu gymdogaeth.
 • Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed!  Bydd Cynllun Lle clir yn eich helpu i gyflwyno'ch gweledigaeth a'i rhoi ar waith. Bydd yn eich helpu i siarad â'ch Cyngor, Awdurdod Lleol neu ddatblygwr, a bydd yn ddefnyddiol os ydych yn chwilio am gyllid.
 • Bwriwch olwg ar y Trelwythau: gallwch eu lawrlwytho am ddim, felly gallwch eu hargraffu neu eu hanfon drwy e-bost at aelodau eraill y Tîm Tref.
 • Ceisiwch ysbrydoliaeth! Edrychwch ar ein hastudiaethau achos a'n blog i'ch ysbrydoli chi a'ch cymuned i wneud gwahaniaeth i'ch tref.
 • A hefyd, mae llawer o awgrymiadau ymarferol a dolennau y gallwch gysylltu â nhw ac a fydd yn eich helpu ar hyd y ffordd.
 • Dywedwch wrthon ni beth ydych chi'n ei wneud.  Rhowch wybod i ni am unrhyw ddigwyddiadau neu brosiectau rydych yn gweithio arnynt.  Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Dilynwch bedwar cam Llunio Fy Nhref i wneud effaith yn eich ardal chi:

Cam 1: Cychwyn Arni

Cam 2: Astudio Eich Tref

Cam 3: Cymharu Eich Tref

Cam 4: Llunio Cynllun Lle

 

I bwy mae Llunio Fy Nhref?

 • Unigolion neu grwpiau sydd eisiau gwella eu hamgylchedd lleol – yr adeiladau, parciau, strydoedd neu'r sgwariau yn eu cymdogaeth
 • Pobl sy'n llawn brwdfrydedd dros ddyfodol eu tref
 • Grwpiau busnes lleol sy'n dymuno dylanwadu ar strategaeth ar gyfer canol eu tref
 • Cynghorau Trefi neu Awdurdodau Lleol sy'n paratoi cynllun lleol neu sy'n ymateb i ymgynghoriad cynllunio
 • Datblygwyr sy'n ceisio cael gwell dealltwriaeth o'r lle maent yn buddsoddi ynddo
 • Unigolion neu gymunedau sydd â datblygiadau newydd tebygol yn eu hardal
 • Rhybudd: Nid yw hwn ar gyfer NIMBYs!*

*Not In My Back Yard (Dim Yn Fy Ngardd Gefn I)

 

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Mae 87% o bobl yn cytuno y gall adeiladau a mannau cyhoeddus o safon uwch wella ansawdd bywyd [1], a dangoswyd bod dylunio o ansawdd da yn “gwella lles trigolion trefi” ac yn “cryfhau cymuned, yn gwella iechyd cymdeithasol a chorfforol, ac yn cynyddu cyfranogiad dinesig.” [2]

Mae gan lawer o drefi bychain ymdeimlad cryf o bwrpas cymunedol, ond yn aml nid yw pobl leol yn cyfranogi'n weithredol mewn prosesau cynllunio neu ddatblygu. Trwy gymryd rhan, gallwch chwithau wneud gwahaniaeth.

Yng Nghymru, mae pob Awdurdod Lleol yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), sy'n egluro'r cynigion a'r polisïau ar gyfer datblygu yn eu hardal yn y dyfodol yn seiliedig ar ddata economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.  Mae adroddiad ‘Adfywio Canol Trefi’ Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai trefi unigol gael cynllun cynhwysfawr yn ei le, o fewn fframwaith y Cynllun Datblygu Lleol, a ddatblygwyd gan bartneriaeth yn cynnwys rhanddeiliaid a'r gymuned. [3]

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod “ansawdd ffisegol tref a'i hardal wledig” [4] yn elfen allweddol mewn trefi bach dynamig, llwyddiannus. Yn ei strategaeth adfywio ddiweddar, mae'n mynegi'r nod o greu “lleoedd bywiog a phrysur”. [5] Gan ddilyn y canllaw hwn, mae Llunio Fy Nhref yn annog pobl i feddwl am eu hamgylchedd adeiledig lleol, yr adeiladau a'r bylchau rhyngddynt, ac yn eu symbylu i wneud gwahaniaeth.

Mae Llunio Fy Nhref yn adeiladu ar waith i ddeall natur ffisegol lle, a ddatblygwyd drwy gyhoeddiad Comisiwn Dylunio Cymru, ‘Fy Milltir Sgwâr’ a ‘Rhuthun: Tref Farchnad y Dyfodol’, prosiect cynllunio tref gwobrwyedig a arweinir gan y gymuned ac a redir gan yr Uned Ymchwil i Ddylunio Cymru yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru.

 

Ceisiwch Ysbrydoliaeth gan ...  Ruthun: Tref Farchnad y Dyfodol

Drwy ddod â'r gymuned leol, penseiri, cynllunwyr ac arbenigwyr at ei gilydd i werthuso'r dref farchnad yng Ngogledd Cymru, arweiniwyd y prosiect hwn gan y gymuned drwy ymgynghoriad cyhoeddus ystyrlon.

 

 

Beth fyddaf yn ei gyflawni?

Gallwch gael buddion mawr drwy gymryd rhan yng nghynllunio eich tref.  Mae'r Cynllun Lle a arweinir gan y gymuned yn cynnig cyfle i'r bobl hynny sy'n adnabod eu tref orau greu eu gweledigaeth eu hun ar ei chyfer. Mae Llunio Fy Nhref yn galluogi pobl a chymunedau i ddysgu mwy am ansawdd eu cymdogaeth cyn buddsoddi amser ac arian yn ei gwella. Trwy gasglu gwybodaeth, mapio, mesur ac ymgynghori gyda phobl leol, gallwch werthuso eich tref; a chael y dystiolaeth sydd ei hangen arnoch i lunio Cynllun Lle.  Yna gallwch ddefnyddio Cynllunio Cymunedol i gynhyrchu eich gweledigaeth a'i rhoi ar waith. Bydd y broses yn caniatáu i chi:

 • Ddylanwadu ar y penderfyniadau a fydd yn llunio dyfodol tref
 • Awgrymu ble gellid lleoli prosiectau newydd, a beth allai'r rhain fod
 • Ennyn diddordeb y gymuned ac annog gweithredu
 • Cyrchu adnoddau ar gyfer prosiectau cymunedol na fyddai ar gael fel arall efallai
 • Creu cyfle ar gyfer deialog gyda'r Cyngor lleol neu ddatblygwr

 

Faint o amser fydd yn cymryd?

Bydd y raddfa amser yn dibynnu ar:

 • gwmpas yr hyn rydych yn gobeithio ei gyflawni
 • yr adnoddau sydd ar gael yn eich tref
 • maint y gyfranogaeth gymunedol
 • y strwythurau Cyngor neu gymuned leol sydd yn eu lle yn barod
 • y lefel o wybodaeth a thystiolaeth sydd ar gael yn hawdd

Gallai astudio eich tref a datblygu cynllun a arweinir gan y gymuned gymryd rhwng ychydig fisoedd a blwyddyn. Fodd bynnag, bydd rhoi'r cynllun ar waith yn cymryd llawer hirach, gan y dylai fod yn flaengar gydag uchelgeisiau tymor hir.

 

Beth fydd y gost?

Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar raddfa'r hyn rydych eisiau ei gyflawni, pa adnoddau sydd ar gael i chi, a faint o gymorth arbenigol bydd ei angen arnoch. Efallai byddwch yn gallu cael cyllid ar gyfer rhan o'ch prosiect neu'r prosiect cyfan. Cadwch olwg am ein rhestr o ffynonellau cyllid posibl i weld beth sydd ar gael.

 

 

Dechreuwch ddefnyddio'r pecyn cymorth: Llunio llawen!

 

[1] Ipsos Mori, 2009, quoted in CABE, ‘National Planning Policy Framework’

[2] Suzanne Lennard, quoted in Paul Knox & Heike Meier, ‘Small Town Sustainability’ p87

[3] National Assembly for Wales Enterprise and Business Committee: ‘Regeneration of town centres’, p37

[4] WAG, ‘Dynamic Smaller Towns: Identification of critical success factors p5

[5] Welsh Government, ‘Vibrant and Viable Places: New regeneration framework’ p4